TU PRAGA WAW PL

TU PRAGA WAW PL jest platformą, która łączy działania Klubu Alternatywnego (Caritas DWP), Stowarzyszenia GPAS, Stowarzyszenia Q Zmianom, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i TPD oraz instytucji wspierających starając się stworzyć koalicję działań na rzecz dzieci. Platforma ta ma na zasadzie efektu interakcji tworzyć nową jakość, która nie będzie prostą sumą wniesionych przez organizację potencjałów i zasobów, ale będzie inspiracją i motorem rozwoju całego systemu pomocowego na Pradze Północ.

W swojej istocie projekt zakłada:
- ścisłą współpracę partnerów w planowaniu, realizacji i ewaluowaniu działań;
- wzajemną wymianę informacji o bieżących działaniach;
- wymianę doświadczeń i podnoszenie standardów pracy w środowisku;
- wzajemne wsparcie organizacyjne i podejmowanie nowych, wspólnych inicjatyw;
- integrowanie i animowanie środowiska lokalnego;
- dążenie do wypracowania wspólnych standardów działań pomocowych;
- stwarzanie szans rozwoju dzieciom i młodzieży na miarę ich możliwości niezależnie od środowiska z jakiego się wywodzą;
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego;
- integrację środowiska organizacji i instytucji pomocowych w rejonie;
- upowszechnianie osiągnięć beneficjentów projektu;
- wyposażenie zaplecza działań pomocowych w sprzęty i pomoce adekwatne do możliwości roku 2013;
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy środowiskowej i zwiększanie dostępności tych technologii dla beneficjentów;
- wykorzystanie dziennikarstwa jako metody uczenia umiejętności społecznych.