Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO

PROFIPRO
0
No votes yet
ul. Krasnobrodzka 6/9
03-214 Warszawa
507 077 134

Nasza misja: „Nauczyć dzieci jak żyć, a osobom zajmującym się pomaganiem dostarczyć inspiracji do pracy.” Cele: • zapobieganie niepożądanym zachowaniom oraz postawom dzieci i młodzieży, • dostarczenie wiedzy i umiejętności odbiorcom i realizatorom działań profilaktycznych. Formy działalności: • organizowanie i prowadzenie szkoleń, • prowadzenie poradnictwa i konsultacji, • tworzenie i wdrażanie programów i projektów na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, • organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży, • prowadzenie badań społecznych, opracowywanie ekspertyz, • współpraca międzyszkolna w ramach Unii Europejskiej. Adresat: • dzieci (6-13 lat) i młodzież (14-18 lat), • grupy zawodowe pracujące z dziećmi i młodzieżą, • organizacje społeczne i pozarządowe. Dotychczasowe działania to m. in.: • organizowanie turnusów z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci; • prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych; • przygotowywanie i wdrażanie projektów z zakresu public relations; • realizacja badań w społecznościach szkolnych (uczniowie, nauczyciele, rodzice) i lokalnych; • realizacja badań ewaluacyjnych projektów adresowanych do młodzieży i młodych dorosłych, pracowników i wolontariuszy: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Przedstawiciel Stowarzyszenia PROFIPRO, jako jedynej organizacji pozarządowej, uczestniczył - jako ekspert zewnętrzny - w pracach zespołu opracowującego ogólnopolski system rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (jest to system odwołujący się do kryteriów Exchange Drug Demand Reduction Action /EDDRA/ Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii /EMCDDA/, stworzony i wdrażany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji).